W odwiedzinach u Pani na Hruszowej

W odwiedzinach u Pani na Hruszowej

„Wody wiosenne opadły już znacznie, zielo­ne obszary łąk wynurzyły się z topieli i cały ten płaski kraj, aż do czarnych lasów na widnokrę­gu maił się w całej krasie”. M. Rodziewiczówna, „Czahary” Z Brześcia droga wiedzie przez Żabinkę, historyczne miasto Kobryń (mieszkał tu przez jakiś czas przyszły dyktator powstania styczniowego R. Traugutt), wieś Garadiec. Po przeszło […]

ROSYJSKA I POLSKA DUSZA

ROSYJSKA I POLSKA DUSZA

I Niegdysiejsza kłótnia w słowiańskiej ro­dzinie, spór Rosjan z Polakami, nie może być wyjaśniona jedynie przez obiektywne czynniki historyczne i zewnętrzne uwarunkowania polityczne. Źródła wiekowych, historycznych waśni między Rosją a Polską się­gają głębiej. Czas najwyższy uświadomić sobie duchowe przyczyny wzajemnych uprzedzeń, dzielących słowiański świat. To przede wszyst­kim sprzeczka dwu spokrewnionych słowiań­skich dusz, mających wspólny rodowód, […]

BOŻE NARODZENIE W BOHDZIUKACH

BOŻE NARODZENIE W BOHDZIUKACH

Wieś Bohdziuki należy do rozległej parafii ka­mienieckiej. W latach trzydziestych został we wsi zbudowany kościół filialny. Na terenie parafii kamienieckiej było wielu prawo­sławnych, z którymi żyliśmy w zgodzie i wzajemnym zrozumieniu. Wielkim przeżyciem dla wszystkich był okres Bo­żego Narodzenia, święto radości i przyjaźni. Szczegól­nie radośnie przeżywały ten czas dzieci. W kącie izby ustawiano najładniejszy snop, […]

BOŻE NARODZENIE W KAMIEŃCU LITEWSKIM IUHLANACH

BOŻE NARODZENIE W KAMIEŃCU LITEWSKIM IUHLANACH

Zwyczaje bożonarodzeniowe mieszkańców Kamieńca – katolików nie odbiegają od zwyczajów innych regio­nów zamieszkanych przez Polską ludność katolicką w Polsce. Osobliwością Kamieńca związaną z okresem Bożego Na­rodzenia jest obnoszenie przez kolędników nie tylko gwiaz­dy lub szopki lecz także „betlejem”. Jest to prostopadłościan o boku 30-40 cm i wysokości 40-50 cm. Szkielet jego jest zrobiony z beleczek, […]

Jak zginęli w Mołodowie Skirmunttowie i polscy policjanci

Jak zginęli w Mołodowie Skirmunttowie i polscy policjanci

Ród Skirmunttów wywodzi się od litewskiego księcia nowogródzkiego i pińskiego. Szymon Skirmuntt (1747-1835), poseł na sejmy, marszałek zie­mi brzeskiej i powiatu pińskiego zgromadził znacz­ną fortunę, ówcześnie jedną z największych na Polesiu. Główną swoją siedzibę założył w Mołodowie w powiecie pińskim, gdzie wzniósł okazały pałac oraz szereg innych budynków. Rozpoczął także w swych dobrach reformy gospodarcze, […]

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej na Kijówce w Brześciu n/Bugiem

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej na Kijówce w Brześciu n/Bugiem

O Maryjo, Królowo nasza, weź w opiekę swoją nas. Niech nas odtąd nic nie przestrsza, twierdzą, mocą bądź nam w każdy czas… (kanon Maryjny) W okresie międzywojennym kościół rzymsko-ka­tolicki zdołał utwierdzić swoją obecność na ziemiach poleskich w zorganizowanych kano­nicznie strukturach. Jednak wydarzenia z roku 1939, ustano­wienie nowych granic między Polską a Rosją radziecką, oraz związane z […]

Tułacze dzieciństwo

Tułacze dzieciństwo

Historia mojego życia podobna jest do historii wielu Polaków mieszkających na Kresach. Ojciec mój Nikodem Gordziejko był le­gionistą. W wyniku odniesionych ran w walce z bol­szewikami w 1920 roku został inwalidą wojennym II kategorii. Za zasługi dla kraju otrzymał od Marszał­ka Józefa Piłsudskiego działkę osadniczą kolonii Ko­sów Poleski. W Kosowie zawarł związek małżeński z Anną […]

Droga z Ostrówek do Wellington czyli słów kilka o losie poleskiego dziecka

Droga z Ostrówek do Wellington czyli słów kilka o losie poleskiego dziecka

W „Echach Polesia” nr 10/11 zamieściliśmy informację o nowej książce Johna Roy-Wojciechowskiego pt. „Polski Nowozelandczyk. Nadzwyczajna historia życia dziecka z Polesia”. Los tej rodziny z poleskich Ostrówek poruszył umysły i serca Polaków na Polesiu, którzy z tą książką się zapoznali. Autor po 68 latach powrócił do Ostrówek i na Polesie, aby odwiedzić miejsca swego dzieciństwa […]

Napoleon Orda powrócił na Polesie

Napoleon Orda powrócił na Polesie

Napoleon Orda zapisał się w swojej biografii jako żarliwy patriota. Był uczestnikiem po­wstania listopadowego, a po jego upadku zna­nym emigracyjnym działaczem w Paryżu. Ten wspa­niały patriota będący jednocześnie niezrównanym akwarelistą, rysownikiem, pianistą i kompozytorem, był niestety na swojej rodzinnej ziemi przez długie dziesięciolecia całkowicie zapomniany. Ojczyzną Ordy było Polesie należące przez dłu­gie wieki do Wielkiego […]

O ludziach ziemi, która wydała Napoleona Ordę

O ludziach ziemi, która wydała Napoleona Ordę

Napoleon Orda, malarz, rysownik, kom­pozytor i muzyk, to jeden z najwybitniej­szych przedstawicieli rodu herbu Ostoja, który zgodnie z rodzinną legendą był w prostej linii „spóźnionym o setki lat” wnukiem Czyngis-chana. Pierwsze wzmianki o tym rodzie usadowionym na pińskiej ziemi, odnotowane zostały w rosyj­skich historycznych źródłach i kronikach z XV-go wieku. Z kolei „Rewizja puszcz (…) […]