O ludziach ziemi, która wydała Napoleona Ordę

O ludziach ziemi, która wydała Napoleona Ordę

Napoleon Orda, malarz, rysownik, kom­pozytor i muzyk, to jeden z najwybitniej­szych przedstawicieli rodu herbu Ostoja, który zgodnie z rodzinną legendą był w prostej linii „spóźnionym o setki lat” wnukiem Czyngis-chana. Pierwsze wzmianki o tym rodzie usadowionym na pińskiej ziemi, odnotowane zostały w rosyj­skich historycznych źródłach i kronikach z XV-go wieku. Z kolei „Rewizja puszcz (…) […]

Ród poleskiej szlachty Oleszów herbu Brochwicz

Ród poleskiej szlachty Oleszów herbu Brochwicz

Polesie jest krainą, kryjącą w sobie jeszcze wiele tajemnic swojej historycznie przebo­gatej przeszłości. Wydobywanie jej z mroku zapomnienia na podstawie archiwalnych zapisków i późniejsze odkrywanie reliktów tych dziejów w różnych poleskich wsiach i zupełnie zapomnia­nych nieraz miejscach, dla ich poszukiwacza jest nadzwyczajną pasją. Jednym z takich odkryć, jest wydobycie na dzienne światło historii rodu poleskiej […]

Mój wigilijny prezent, czyli ucieczka z więzienia

Mój wigilijny prezent, czyli ucieczka z więzienia

Nazywam się Władysław Swar­cewicz, w czasie niemieckiej okupacji mieszkałem w Brze­ściu i pracowałem w charakterze technika w prywatnej budowlanej firmie, mieszczącej się przy ówcze­snej ulicy Jagiellońskiej 16. W dniu pierwszego październi­ka 1943 roku w biurze firmy zjawi­ło się trzech gestapowców, którzy po zrewidowaniu szuflad mojego biurka aresztowali mnie razem z moją biurową koleżanką Tatianą Siemieniuk, […]

KOLEJKA WĄSKOTOROWA Twierdza – miasto Brześć nad Bugiem

KOLEJKA WĄSKOTOROWA Twierdza – miasto Brześć nad Bugiem

Kolejka wąskotorowa łącząca Twierdzę brzeską z miastem była istotnym ele­mentem w życiu żołnierzy i mieszkań­ców zamkniętego garnizonu, jakim była Twier­dza brzeska. Jej istnienie doskonale wpisywało się w funkcjonowanie lokalnej społeczności w okresie międzywojennym, dając możliwość stosunkowo szybkiego przemieszczenia się do odległego ponad trzy kilometry miasta. Szczególnie ceniona była przez stałych mieszkańców Twierdzy udających się celem […]

NA PIŃSKIM PRZEDPOLU

NA PIŃSKIM PRZEDPOLU

Takim wojskowym terminem można by określić rozmieszczenie różnych co do prze­znaczenia muzeów na zachód od Pińska, od rejonu Iwanowa do Berezy. „Echa Pole­sia” często podejmują tematykę turystyczną. Zagadnień jest dużo, jednak chętny zo­baczyć coś ciekawego zawsze potrafi to uczynić. Zacznijmy od dalszego przedpola Pińska – rejonu berezowskiego. Oprócz uroczej przyrody błot Sporowskich i dzikiej doliny […]

Park okresu nie jurajskiego

Park okresu nie jurajskiego

Naszą zaletą w odróżnieniu od Hol­lywoodzkiego parku okresu juraj­skiego, jest to, że tutaj nie chodzą dinozaury dla zabawy, i nie trąbią mamuty, a kości ich leżą 10 metrów pod ziemią. Kosma­ty nosorożec straszył Poleszuków niedawno – 20 tysięcy lat temu. W domu przechowuję jego olbrzymi ząb, jako dowód spotkania sta­rożytnego Poleszuka z nosorożcem. Jednak w […]

Echa Polesia 4/2006

Echa Polesia 4/2006

W numerze: Barszczewski Lawon, Inicjatywy organizacji pozarządowych na Białorusi a postawa obywatelskiego sprzeciwu, Zminko Helena, XIV Forum Mediów Polonijnych, W 67 rocznicę agresji sowieckiej, Swobodzki Wituś, W Baranowiczach sądzą nastolatków, Dubrowski Aleksy, Tajemnice Pińska, Stupakowa Agata, Dzień piśmiennictwa białoruskiego w Baranowiczach, Siedlecka – Siwuda Jadwiga, Perspektywy rozwoju turystyki polsko – białoruskiej cz. II, Paniszewa Anna, […]

Echa Polesia 2-3/2006

Echa Polesia 2-3/2006

W numerze: Anita Dobrodziejewa, Organizacje pozarządowe w obwodzie brzeskim, Forum Oświaty w Krakowie, 336 godzin radości. Relacja z kolonii, Konferencja Stowarzyszenia Żołnierzy AK w Brześciu, Żyjemy, Umowa Polsko – białoruska, Wiktoria Węcławek, Studenci z Białorusi w Polsce – dokończenie, Jadwiga Siedlecka – Siwuda, Perspektywy rozwoju turystyki polsko – białoruskiej, Alina Jaroszewicz, Starym Traktem Królewskim, Anatol […]

Walory turystyczne Polesia

Walory turystyczne Polesia

Turystyka obecnie jest jedną z najważniej­szych i perspektywistycznych branż w ekonomii światowej, jedną z form współpracy międzyna­rodowej a także regionalnej. Stanowi ona część składową zarówno krajowej, jak też zagranicz­nej polityki ekonomicznej. Specyficzną jej cechą jest brak bezpośredniej wymiany handlowej, zaś usługi oferowane są poprzez sieć hoteli, restau­racji. w postaci imprez oraz odpowiednich atrak­cji turystycznych, w […]

Krystyna Krahelska – Warszawska Syrenka z Kresów

Krystyna Krahelska – Warszawska Syrenka z Kresów

Krystyna urodziła sie 24 marca 1914 roku w Mazurkach, rodzin­nym majątku Krahelskich nad Szczarą w powiecie baranowickim. W roku 1915 przyszedł na świat jej brat Bohdan. Rodzice należeli do śro­dowiska inteligenckiego. Matka Kry­styny, Janina Bury-Krahelska, biolog, doktor filozotii Uniwersytetu Jagiel­lońskiego w Krakowie, a po dru­giej wojnie pracownik naukowy Akademii Medycznej w Gdańsku, zmarła w 1976 […]