Małoryta, Ołtusz, Mokrany, Ostrowie, Buchowicze, Kobryń, Żabinka, Brześć – to miejscowości na trasie objazdu polskich miejsc pamięci narodowej z okazji Dnia Wojska Polskiego oraz zbliżającej się 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, który odbył się w dniu 29 sierpnia.

W zorganizowanym przez Konsulat Generalny RP w Brześciu we współpracy z brzeskim obwodowym oddzialem ZPB objeździe udział wzięli delegacje ZPB z Brześcia, Peliszcz, Kobrynia, Prużany, przedstawiciele Polskiej Szkoły Społecznej im.I.Domeyki, członkowie redakcji kwartalnika polskiego „Echa Polesia”, przedstawiciele także innych brzeskich organizacji polskich oraz miejscowi Polacy. Na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Brześciu Piotra Kozakiewicza z Ambasady RP w Mińsku na uroczystości przybył przedstawiciel attaszatu wojskowego Ambasady RP w Mińsku Cezary Adamus.

Jak stało się już dobrą tradycją, również i ten objazd miejsc pamięci narodowej zawdzięczając obszernej i głębokiej wiedzy historycznej Konsula Generalnego RP Piotra Kozakiewicza, dla uczestników objazdu stał się lekcją żywej historii.

W sierpniu br., w okresie poprzedzającym objazdy miejsc pamięci, oddziały ZPB obwodu brzeskiego prowadziły prace porządkowe we wszystkich polskich nekropoliach. Szczególnie wiele wysiłku i pracy włożyły oddziały brzeski obwodowy (koordynator Eugeniusz Lickiewicz), oddział brzeski miejski (Irena Głuchowska), oddział ZPB w Kobryniu ( Aleksander Jarmoszuk), oddział ZPB w Peliszczach (Adam Mickiewicz), oddział ZPB w Juszkiewiczach (Dymitr Burec).

Przez oddział brzeski obwodowy ZPB we wrześniu i pażdzierniku br. zaplanowane są kolejne objazdy miejsc pamięci w celu uzupełnienia bazy danych dla nowej edycji „Katalogu miejsc pamięci obwodu brzeskiego”.

Proponujemy uwadzę Państwa poniższy krótki fotoreportaż z objazdu (foto Eugeniusza Lickiewicza).

Agnieszka Fijałkowska, attaché konsularny KG RP w Brześciu w pierwszym miejscu na trasie zapowiada uczestnikom program objazdu.

 

Małoryta. Grób Majora 17. Pułku Ułanów Jerzego Szamoty (znajduje się na starym cmentarzu przy drodzę z Małoryty na Ołtusz).

 

Major 17. Pułku Ułanów Jerzy Szamota. W czasie pokoju zginął jako bohater, ratując z płonącego domu dzieci wieśniaków. (Foto udostępnione przez Konsula Generalnego RP w Brześciu Piotra Kozakiewicza).

 

Ołtusz. Grób zamordowanego we wrześniu 1939r. Porucznika 84. Pułku Strzelców Poleskich Wacława Waryszczaka oraz Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego.

 

Mokrany. Przy pomniku marynarzom Flotylli Pińskiej, zamordowanym we wrześniu 1939r. Od lewej: Maria Sulima, prezes PMS w Brześciu, członkowie zespołu „Karolinka”, Anna Godunowa, dyrektor PSS im. I. Domeyki w Brześciu, Ola Wasilewicz, operator filmowy redakcji „Echa Polesia”, Adam Mickiewicz, oddział ZPB w Peliszczach, Cezary Adamus, przedstawiciel attaszatu obrony Ambasady RP w Mińsku, Konsul Generalny KG RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz z małżonką Aleksandrą.

 

Ostrów k.Kobrynia. Przy pomniku na miejscu siedziby Romualda Traugutta.

 

Buchowicze. Przy symbolicznym krzyżu w miejscu mordu żołnierzy Wojska Polskiego we wrześniu 1939r. Oddanie hołdu poległym żołnierzom przez Annę Godunową, dyrektor PSS im.I.Domeyki i Aleksandra Jarmoszuka, prezesa oddziału ZPB w Kobryniu.

Kobryń. Przy kwaterze Żołnierzy WP z wojny polsko-bolszewickiej przy kościele pw.W.N.M.P.

 

Kobryń. Kwatera Żołnierzy WP z wojny polsko-bolszewickiej przy cerkwi prawosławnej pw. Św.Apostołów Piotra i Pawła. Oddanie hołdu przez Konsula Generalnego RP w Brześciu Piotra Kozakiewicza z małżonką Aleksandrą i przedstawiciela attaszatu wojskowego Ambasady RP w Mińsku Cezarego Adamusa.

 

Red.

 

Udostępnij na: